4-Dimethylamino-4'-nitrostilbene

4-Dimethylamino-4'-nitrostilbene