4-Dimethylamino-4'-nitrostilbene

1,2,4-trichlorobenzene.png