Benzene, (1-ethyl-1-propenyl)-

1,2,4-trichlorobenzene.png