4-({1-[(5R)-1-(4-methoxyphenyl)-2,4,6-trioxohexahydropyrimidin-5-yl]ethenyl}amino)benzoate

1,2,4-trichlorobenzene.png