ethyl (2R,3Z)-3-(4-methylbenzylidene)-1,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylate

1,2,4-trichlorobenzene.png