(3-{(E)-[(2Z)-3-(2-methylpropyl)-4-oxo-2-(phenylimino)-1,3-thiazolidin-5-ylidene]methyl}phenoxy)acetate

1,2,4-trichlorobenzene.png