3-{[(2Z)-2-(benzoylamino)-3-(2-ethoxyphenyl)prop-2-enoyl]amino}propanoate

1,2,4-trichlorobenzene.png