(4E)-4-(3-bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzylidene)-5-methylidene-2-(3-methylphenyl)pyrazolidin-3-one

1,2,4-trichlorobenzene.png