2,4-Dinitro-3-methyl-6-sec-butylphenol

1,2,4-trichlorobenzene.png