4-Amino-2-methyl-6-nitrophenol

1,2,4-trichlorobenzene.png