(2E,4E)-2-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-5-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]PENTA-2,4-DIENENITRILE

1,2,4-trichlorobenzene.png