2-HYDROXY-4-[(1S)-1-HYDROXY-2-METHYLAMINO-ETHYL]-1-SULFOOXY-BENZENE

1,2,4-trichlorobenzene.png