2-(6-Methyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-3-(5-nitro-furan-2-yl)-acrylonitrile

1,2,4-trichlorobenzene.png