3-(4-chlorophenyl)-4-[(4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-2H-1,2-oxazol-5-one

1,2,4-trichlorobenzene.png