(4-(4'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)(2-phenylpiperidin-1-yl)methanone

1,2,4-trichlorobenzene.png