3-(3,4-dimethylphenyl)-7,8-dimethoxy-1H-pyrazolo[4,3-c]quinoline

1,2,4-trichlorobenzene.png