1-Ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate

1,2,4-trichlorobenzene.png