2-(3-chlorophenyl)-N-(2-pyrrolidin-1-ylphenyl)butanamide

1,2,4-trichlorobenzene.png