2-Oxazolamine, N,5-diphenyl-

1,2,4-trichlorobenzene.png