N-(3-chlorophenyl)-6,7-dimethoxy-2-(4-phenylpiperazin-1-yl)quinazolin-4-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png