6-(3-BENZYLOXYPHENYL)NICOTINIC ACID

1,2,4-trichlorobenzene.png