2-(2-FLUORO-3-METHOXYPHENYL)NICOTINIC ACID

1,2,4-trichlorobenzene.png