6-(3-ETHOXYPHENYL)NICOTINIC ACID

1,2,4-trichlorobenzene.png