3,7-dihydroxy-5-methoxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromen-4-one

1,2,4-trichlorobenzene.png