2-(dimethylamino)ethyl 4,6-dibromo-5-methoxy-2-methyl-1-benzofuran-3-carboxylate

1,2,4-trichlorobenzene.png