dimethyl 6-amino-5-cyano-4-(4-methoxyphenyl)-1-phenyl-4H-pyridine-2,3-dicarboxylate

1,2,4-trichlorobenzene.png