3-(4-Fluoro-phenyl)-7-hydroxy-chromen-4-one

3-(4-Fluoro-phenyl)-7-hydroxy-chromen-4-one