3-(4-Fluoro-phenyl)-7-hydroxy-chromen-4-one

1,2,4-trichlorobenzene.png