2-(4-ethoxyphenyl)-3-hydroxy-3H-isoindol-1-one

1,2,4-trichlorobenzene.png