2-[(2,5-dimethyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)sulfanyl]-1-phenylethanone

1,2,4-trichlorobenzene.png