N-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]-3-phenyl-2-pyrrol-1-ylpropanamide

1,2,4-trichlorobenzene.png