3-[2-(3,5-dimethoxyphenyl)-5,7-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl]propanoic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png