2-azaniumylethyl sulfate

1,2,4-trichlorobenzene.png