5-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-1,2-oxazole-3-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png