N-cyclopentyl-5-[(4-fluorophenyl)methyl]-6-oxobenzo[b][1,4]benzothiazepine-3-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png