3-Ethyl-2,5-dimethylhexane

1,2,4-trichlorobenzene.png