2-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-N,N-dimethylquinazolin-4-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png