2-[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]quinazolin-4-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png