2-methyl-6-[5-(4-methylphenyl)pyridin-3-yl]-N-(1-phenylethyl)pyrimidin-4-amine

1,2,4-trichlorobenzene.png