triphenyl(1-triphenylsilylpropa-1,2-dienyl)silane

1,2,4-trichlorobenzene.png