2-chloro-N-[4-[5-[(2-chlorobenzoyl)amino]-1,3-benzoxazol-2-yl]phenyl]benzamide

1,2,4-trichlorobenzene.png