3-(p-fluorobenzoyloxy)tropane

1,2,4-trichlorobenzene.png