1-[7-benzoyl-3-(3-methylphenyl)pyrrolo[1,2-c]pyrimidin-5-yl]ethanone

1,2,4-trichlorobenzene.png