3-((4-(Trifluoromethyl)Phenyl)Amino)Benzoic Acid

1,2,4-trichlorobenzene.png