2-(1,3-benzothiazol-2-yl)-3-(2-ethoxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one

1,2,4-trichlorobenzene.png