methyl 4-[[4-[2-(1,3-benzothiazol-2-yl)ethenyl]phenoxy]methyl]benzoate

1,2,4-trichlorobenzene.png