1-(3-chlorophenyl)-3-[2-(dimethylamino)-2-pyridin-3-ylethyl]thiourea

1,2,4-trichlorobenzene.png