2-(3-fluoro-4-phenylmethoxyphenyl)-8-methylindolizine-3-carbaldehyde

1,2,4-trichlorobenzene.png