6-ethyl-2-(3-fluoro-4-phenylmethoxyphenyl)indolizine-3-carbaldehyde

1,2,4-trichlorobenzene.png