N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-5-[(3-fluorophenyl)methyl]-6-oxobenzo[b][1,4]benzothiazepine-3-carboxamide

1,2,4-trichlorobenzene.png