6-tert-butyl-2-[(3-methylbenzoyl)amino]-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png