1-cycloheptyl-3-(4-fluorophenyl)-4-[(2-methoxyphenyl)methyl]piperazine-2,5-dione

1,2,4-trichlorobenzene.png